TIMELESS BEAUTY

เช็ก! ปากเราทำปากกระจับได้ไหม?

                         การทำศัลยกรรมปากเป็นอีกหนึ่งการทำศัลยกรรมที่คนนิยม เพราะการศัลยกรรมปากจะทำให้ใบหน้าของผู้ทำศัลยกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการทำศัลยกรรมปากกระจับที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ซึ่งการทำศัลยกรรมปากกระจับนี้ แพทย์ผู้ทำศัลยกรรมต้องมีความชำนาญสูง เพื่อให้ปากของผู้รับการศัลยกรรมได้ทรงสวยตามต้องการ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปปากของเราด้วย   มาเช็กกันดีกว่าค่ะ ว่าปากของเราเป็นแบบไหน และทำปากกระจับได้หรือไม่

                ปากบาง คนที่มีเนื้อปากน้อย การทำศัลยกรรมปากกระจับ อาจจะมีปัญหา ทำให้ปากปิดไม่สนิท หรือเข้ารูปกระจับยาก ซึ่งต้องปรึกษาแพทย์อย่างละเอียด เพื่อประเมินความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจ

              ปากบนใหญ่กว่าปากล่าง คนที่มีปากบนใหญ่กว่าปากล่าง การทำปากกระจับนั้นสามารถทำได้ แต่ต้อง ระวังเรื่องปากปิดไม่สนิท ซึ่งต้องเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมปาก

             ปากเล็ก คนที่มีปากแคบ ไม่กว้าง ปากเล็ก

แต่อาจมีเนื้อปากมาก สามารถทำ ปากกระจับได้

            ปากล่างใหญ่กว่าปากบน คนที่มีปากล่างใหญ่กว่าปากบน อันที่จริงก็ทำปากกระจับได้ แต่ต้องระวังเรื่องเนื้อปากบน ถ้าหากเรามีเนื้อปากน้อย การทำปากกระจับอาจทำให้เกิดปัญหาปากปิดไม่สนิทได้

                ปากหนา คนที่มีปากหนาปกติจะมีริมฝีกปากอวบอิ่ม มีเนื้อปากเยอะอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในการทำปากกระจับค่ะ

              ปากคว่ำ คนที่มีปากคว่ำสามารถทำปากกระจับได้ เพียงแต่การยกมุมปากขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดมากกว่าปกติ และปากกระจับมีโอกาสคลายเร็วกว่าคนที่มีปากรูปทรงอื่น

            ปากทรงวงรี คนที่มีปากทรงวงรีจะมีปากสมดุลกันทั้งปากบนและล่าง มีเนื้อปากพอสมควรจึงไม่มีปัญหาในการทำปากกระจับ

               ปากไม่เท่ากัน คนที่มีปากไม่เท่ากันอาจจะต้องผ่าตัดทำศัลยกรรมเพิ่มเติมนอกจากทำปากกระจับทั้งนี้ต้องดูลักษณะของปาก ความเป็นไปได้ในการตกแต่งปาก ซึ่งต้องปรึกษาแพทย์อย่างละเอียด

เมื่อเช็กปากตัวเองแล้ว หากต้องการทำศัลยกรรมปาก สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้ที่ Be Proud Clinic ค่ะ